Thêm date vào file sao lưu DirectAdmin

6
0

Mặc định hệ thống của DirectAdim khi bạn sao lưu thì file được tạo ra sẽ có định dạng là user.admin.quandt.tar.gz. Việc tạo ra file định dạng nhìn sơ qua thì không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên đối với mình đang thực hiện quản lý file và backup các file lên Google Drive thì sẽ gây khó khăn cho mình trong việc quản lý. Vì trong cấu hình của mình các file tạo ra => Drive => Auto xoá sau một thời gian mình quy định. Nhưng file tạo ra không có định dạng ngày nên rlone sẽ không xoá được.

Để thêm định dạng ngày vào file sao lưu bạn thực hiện như sau

Bươc 1: Tạo script mới

DOTRUNGQUAN.INFO
vi /usr/local/directadmin/scripts/custom/user_backup_post.sh
  

Sau đó bạn thêm nội dung sau vào file

DOTRUNGQUAN.INFO
#!/bin/sh

#set this as needed
RESELLER=admin

BACKUP_PATH=`echo $file | cut -d/ -f1,2,3,4`
REQUIRED_PATH=/home/$RESELLER/admin_backups

if [ "$BACKUP_PATH" = "$REQUIRED_PATH" ]; then
  if [ "`echo $file | cut -d. -f4,5`" = "tar.gz" ]; then
    NEW_FILE=`echo $file | cut -d. -f1,2,3`.`date +%F`.tar.gz
    if [ -s "$file" ] && [ ! -e "$NEW_FILE" ]; then
      mv $file $NEW_FILE
    fi
  fi
fi
exit 0;
  
  

Bây giờ bạn phân quyền cho file

DOTRUNGQUAN.INFO
chmod 755 /usr/local/directadmin/scripts/custom/user_backup_post.sh
  

Bước 2: Khởi động lại DirectAdmin

Bây giờ bạn khởi động lại DirectAdmin để áp dụng thay đổi.

DOTRUNGQUAN.INFO
systemctl restart directadmin
  

Bạn thực hiện backup thử để kiểm tra. Kết quả là file đã được thêm vào định dạng thời gian.

image 12

Chúc bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời