Sửa lỗi can not be uploaded, Error message trên CyberPanel

7
0

Đối với người dùng sử dụng CyberPanel thì không ít người sẽ gặp lỗi như ảnh khi upload file lên máy chủ. Tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về vấn đề này ngay cả khi sử dụng một máy chủ rất mạnh và upload một file dung lượng nhỏ nhưng vẫn gặp lỗi.

Có thể nói đây là một lỗi khá đặc thù trên CyberPanel. Và lỗi cụ thể bạn có thể xem ảnh bên dưới. Và tôi đã khắc phục tạm lỗi này như sau.

can not be uploaded, Error message

Bước 1: SSH vào máy chủ

Việc đầu tiên bạn cần SSH vào máy chủ theo hướng dẫn tại đây:

Bước 2: Kiểm tra đường dẫn tải file php.ini

Tiếp theo bạn cần kiểm tra file php.ini đang load ở đâu để mở cho đúng. Để kiểm tra thì bạn có thể sử dụng lệnh sau.

php -i | grep php.ini

Sau khi nhập lệnh bạn sẽ thấy dòng như ảnh, đây chính là đường dẫn đang load file php.ini

image 9

Bước 3: Cấu hình tham số trong php.ini

Khi đã xác định được file bạn có thể sử dụng vivim hoặc nano tuỳ theo cách sử dụng quen thuộc. Ở đây tôi dùng vi để mở file

vi /usr/local/lsws/lsphp74/etc/php.ini

Sau đó bạn tìm tương ứng các dòng sau và nâng lên theo thông số mẫu của tôi.

memory_limit = 2000M
upload_max_size = 3500M
post_max_size = 3500M
upload_max_filesize = 3500M
max_execution_time = 7200
max_input_time = 7200

Khi đã nâng hoàn tất bạn cần khởi động lại các dịch vụ trên máy chủ để áp dụng các thông số và thay đổi.

systemctl restart lsws
systemctl restart lshttpd
systemctl restart lscpd

Quay trở lại CyberPanel bây giờ tôi upload file hơn 400MB thì đã hoạt động.

image 11

Chúc bạn thực hiện thành công.

  • Nguồn tham khảo thêm: https://community.cyberpanel.net/t/can-not-be-uploaded-error-message-file/38477
Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời