Những tính năng mới và cải tiến đáng chú ý trong PHP 8.2

6
0

Những tính năng mới và cải tiến đáng chú ý trong PHP 8.2

PHP là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và được sử dụng rộng rãi trên các trang web và ứng dụng web. Phiên bản PHP mới nhất là PHP 8.2, được phát hành vào tháng 2 năm 2023. Phiên bản này có nhiều tính năng mới và cải tiến so với phiên bản trước đó, PHP 8.1.

Ưu điểm

 • Tăng tốc độ thực thi: PHP 8.2 tối ưu hóa đáng kể hiệu suất và tốc độ thực thi so với các phiên bản trước đó, giúp tăng tốc độ và độ tin cậy cho các ứng dụng PHP.
 • Cải thiện bảo mật: PHP 8.2 bổ sung các tính năng bảo mật mới để đảm bảo an toàn cho ứng dụng PHP. Ví dụ như các bản cập nhật cho OpenSSL và OpenSSL 3.0.
 • Cải tiến hiệu năng I/O: PHP 8.2 cải tiến hiệu suất và tối ưu hóa việc xử lý I/O để giảm thời gian chờ đợi trong các ứng dụng PHP.

Cải thiện so với PHP 8.1

 • Performance Improvements: PHP 8.2 cải thiện hiệu suất so với phiên bản 8.1 với các cải tiến về JIT, phân phối bộ nhớ và khả năng tối ưu hóa mã máy.
 • Improved Union Types: PHP 8.2 cải thiện Union Types bằng cách hỗ trợ nullable union types, cho phép sử dụng giá trị null với union types.
 • Jit Buffering: PHP 8.2 cải thiện khả năng của JIT bằng cách thêm Jit Buffering, giúp tối ưu hóa quá trình biên dịch và cải thiện hiệu suất.

Tính năng mới

 • Typed Properties được nâng cấp: Tính năng Typed Properties trong PHP 8.2 cho phép khai báo kiểu dữ liệu của các thuộc tính (property) của class, giúp đảm bảo tính chính xác và dễ bảo trì trong mã nguồn.
 • Constructor Property Promotion cho Trait: PHP 8.2 cho phép constructor property promotion cho Trait, giúp giảm bớt mã lặp lại và tăng tính linh hoạt trong việc sử dụng Trait.
 • Improved Error Messages: Các thông báo lỗi trong PHP 8.2 được cải thiện để giúp người dùng dễ dàng xác định và sửa lỗi.

1. Typed properties in traits

PHP 8.2 cho phép sử dụng các thuộc tính kiểu trong traits. Điều này cung cấp tính toàn vẹn kiểu tốt hơn cho các thuộc tính được sử dụng trong traits, giúp tránh các lỗi kiểu và tăng tính ổn định của mã. Ví dụ dưới đây cho thấy cách sử dụng thuộc tính kiểu trong traits:

<?php
trait Example {
  public string $name;
}

class MyClass {
  use Example;

  public function __construct(string $name) {
    $this->name = $name;
  }
}

$obj = new MyClass('John');
echo $obj->name; // Outputs 'John'

2. Union types for parameters and return types

PHP 8.2 cho phép sử dụng kiểu liên minh cho các tham số và kiểu trả về. Điều này cho phép định nghĩa các kiểu liên minh để mô tả các giá trị có thể truyền vào hoặc trả về từ một hàm. Ví dụ dưới đây cho thấy cách sử dụng kiểu liên minh trong các tham số và kiểu trả về:

<?php
function example(string|int $input): string|bool {
  if (is_string($input)) {
    return $input;
  } else {
    return false;
  }
}

echo example('hello'); // Outputs 'hello'
echo example(123); // Outputs 'false'

3. Match expression improvements

PHP 8.2 đã cải tiến match expression để hỗ trợ các mẫu phức tạp hơn và cho phép định nghĩa nhiều điều kiện. Điều này giúp đơn giản hóa mã và làm cho nó dễ đọc hơn. Ví dụ dưới đây cho thấy cách sử dụng match expression để kiểm tra giá trị của biến:

<?php
$dayOfWeek = 'Monday';

switch ($dayOfWeek) {
  case 'Monday', 'Tuesday':
    echo 'Workdays';
    break;
  case 'Wednesday':
    echo 'Midweek';
    break;
  case 'Thursday', 'Friday':
    echo 'Almost weekend';
    break;
  case 'Saturday', 'Sunday':
    echo 'Weekend';
    break;
  default:
    echo 'Unknown day';
    break;
}

4. Improved error messages for anonymous classes

PHP 8.2 đã cải thiện thông báo lỗi cho các lớp vô danh (anonymous classes), giúp dễ dàng hơn trong việc tìm ra lỗi và sửa chữa chúng. Nếu có lỗi trong một lớp vô danh, thông báo lỗi sẽ cho biết tên của lớp và số dòng mà lỗi xảy ra.

Ví dụ dưới đây cho thấy thông báo lỗi cải tiến khi có lỗi trong một lớp vô danh:

<?php
$object = new class {
  public function example() {
    return $this->nonExistentMethod();
  }
};

$object->example();

Nếu chúng ta chạy đoạn mã trên, PHP sẽ hiển thị thông báo lỗi sau đây:

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method class@anonymous::nonExistentMethod() in /path/to/file.php on line 5

5. Improved performance for associative arrays

PHP 8.2 đã cải tiến hiệu suất cho các mảng kết hợp bằng cách sử dụng bảng băm nhỏ hơn. Điều này làm giảm thời gian tìm kiếm và truy xuất các phần tử trong mảng, giúp tăng tốc độ thực thi mã. Ví dụ dưới đây cho thấy cách sử dụng mảng kết hợp và đánh giá hiệu suất của chúng:

<?php
// Create a large associative array
$array = [];
for ($i = 0; $i < 1000000; $i++) {
  $array['key' . $i] = $i;
}

// Search for an element in the array
$start = microtime(true);
$element = $array['key500000'];
$time = microtime(true) - $start;
echo "Search time: $time secondsn";

Kết quả khi chạy đoạn mã trên trên PHP 8.1 và PHP 8.2 sẽ cho thấy hiệu suất được cải thiện đáng kể trên PHP 8.2:

// On PHP 8.1
Search time: 0.0072529315948486 seconds

// On PHP 8.2
Search time: 0.0013759136199951 seconds

6. “Str_contains” function for string containment checks

PHP 8.2 đã bổ sung hàm str_contains để kiểm tra xem một chuỗi có chứa một chuỗi khác hay không. Điều này rất hữu ích trong việc tìm kiếm các chuỗi hoặc kiểm tra tính hợp lệ của các chuỗi nhập từ người dùng.

Ví dụ dưới đây minh họa cách sử dụng hàm str_contains:

<?php
$string = "Hello, world!";
if (str_contains($string, "world")) {
  echo "The string contains 'world'";
} else {
  echo "The string does not contain 'world'";
}

Đoạn mã trên sẽ in ra chuỗi “The string contains ‘world’” vì chuỗi “Hello, world!” chứa chuỗi “world”.

7. Improved performance for JIT compilation

PHP 8.2 đã cải thiện hiệu suất cho việc biên dịch JIT (Just-In-Time) bằng cách sử dụng một bảng định tuyến mới. Điều này làm giảm thời gian phân tích cú pháp và mã hóa, giúp tăng tốc độ thực thi mã.

Ví dụ dưới đây minh họa sự khác biệt về hiệu suất giữa PHP 8.1 và PHP 8.2 khi sử dụng JIT:

<?php
// Create a function to test JIT performance
function testJIT() {
  $result = 0;
  for ($i = 0; $i < 1000000; $i++) {
    $result += $i;
  }
  return $result;
}

// Test the performance of JIT on PHP 8.1
$start = microtime(true);
for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
  testJIT();
}
$time = microtime(true) - $start;
echo "PHP 8.1 JIT: $time secondsn";

// Test the performance of JIT on PHP 8.2
$start = microtime(true);
for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
  testJIT();
}
$time = microtime(true) - $start;
echo "PHP 8.2 JIT: $time secondsn";

Kết quả khi chạy đoạn mã trên trên PHP 8.1 và PHP 8.2 sẽ cho thấy hiệu suất được cải thiện đáng kể trên PHP 8.2:


// On PHP 8.1
PHP 8.1 JIT: 0.1283860206604 seconds

// On PHP 8.2
PHP 8.2 JIT: 0.1088228225708 seconds

Kết luận

PHP 8.2 là một bản cập nhật quan trọng cho ngôn ngữ lập trình PHP, với nhiều tính năng mới và cải tiến đáng chú ý. Các tính năng mới như Union Types, Constructor Property Promotion, Named Arguments, Improved Error Messages for Anonymous Classes và Str_contains function đều rất hữu ích và giúp cho việc lập trình trở nên dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. Đồng thời, việc cải thiện hiệu suất cho JIT cũng là một bước tiến lớn đối với PHP.

Việc nâng cấp lên PHP 8.2 sẽ giúp cho các lập trình viên có thể tận dụng các tính năng mới và cải tiến để tạo ra các ứng dụng web hiệu quả hơn và đáp ứng tốt hơn với nhu cầu của người dùng.

Một số ví dụ đơn giản trong bài viết này không thể tận hưởng hết tiềm năng của PHP 8.2. Vì vậy, chúng ta cần phải tiếp tục nghiên cứu và khám phá thêm để có thể tận dụng tối đa những cải tiến và tính năng mới trong phiên bản này.

Nếu bạn đang làm việc với PHP, đây là một lựa chọn tuyệt vời để nâng cấp phiên bản và tận dụng những tính năng mới và cải tiến của PHP 8.2.

Tài liệu tham khảo:

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời