Lệnh kill và pkill là gì? Hướng dẫn sử dụng lệnh kill và pkill

7
0

Tác vụ (tasks) trong Linux được gọi là Processes (tiến trình). Mỗi process có ID Process duy nhất. Để xóa một tiến trình trong Linux, bạn sẽ dùng lệnh kill. Lệnh kill và pkill là những lệnh trong hệ thống Linux được sử dụng để kết thúc các tiến trình đang chạy trên hệ thống và trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn làm quen và sử dụng 2 lệnh này.

1. Lệnh kill:

Lệnh kill và pkill là gì? Hướng dẫn sử dụng lệnh kill và pkill

Lệnh kill được sử dụng để kết thúc một tiến trình cụ thể trên hệ thống. Để sử dụng lệnh kill, bạn cần biết ID tiến trình (PID) của tiến trình bạn muốn kết thúc. Cú pháp của lệnh kill như sau:

kill [tùy chọn] PID
image 41

Trong đó

  • Tùy chọn: là các tùy chọn thêm để điều khiển hoạt động của lệnh kill, ví dụ như -9 để buộc kết thúc tiến trình ngay lập tức.
  • PID: là ID của tiến trình mà bạn muốn kết thúc.

Ví dụ, để kết thúc tiến trình có PID là 993, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

kill 993

2. Lệnh pkill:

Lệnh kill và pkill là gì? Hướng dẫn sử dụng lệnh kill và pkill

Lệnh pkill cũng được sử dụng để kết thúc các tiến trình như lệnh kill, tuy nhiên nó cho phép bạn tìm và kết thúc tiến trình dựa trên tên tiến trình thay vì PID. Cú pháp của lệnh pkill như sau:

pkill [tùy chọn] tên_tiến_trình
image 42

Trong đó:

  • Tùy chọn: là các tùy chọn thêm để điều khiển hoạt động của lệnh pkill, ví dụ như -f để tìm kiếm tên tiến trình trên toàn bộ cây tiến trình.
  • Tên tiến trình: là tên của tiến trình mà bạn muốn kết thúc.

Ví dụ, để kết thúc tất cả các tiến trình có tên redis, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

pkill redis

Lưu ý rằng khi sử dụng lệnh pkill, nếu có nhiều tiến trình có cùng tên, tất cả các tiến trình đó sẽ bị kết thúc.

Tổng kết

Trên hệ điều hành Linux, lệnh kill và pkill là những lệnh quan trọng được sử dụng để kết thúc các tiến trình đang chạy trên hệ thống. Việc sử dụng chúng giúp cho người dùng có thể quản lý các tiến trình đang chạy trên hệ thống một cách hiệu quả.

Lệnh kill được sử dụng để kết thúc một tiến trình cụ thể trên hệ thống bằng cách sử dụng ID tiến trình (PID). Trong khi đó, lệnh pkill cho phép bạn tìm và kết thúc tiến trình dựa trên tên tiến trình.

Để sử dụng lệnh kill và pkill, bạn cần biết cú pháp và tùy chọn cơ bản của chúng. Trong đó, tùy chọn của lệnh kill bao gồm các tùy chọn để điều khiển hoạt động của lệnh, trong khi tùy chọn của lệnh pkill cho phép bạn tìm kiếm tên tiến trình trên toàn bộ cây tiến trình.

Việc sử dụng lệnh kill và pkill là rất quan trọng trong quản lý các tiến trình trên hệ thống Linux. Tuy nhiên, việc kết thúc các tiến trình cần được thực hiện cẩn thận để tránh ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời