2 Cách kiểm tra Table Database dùng MyISAM hay InnoDB

6
0

myisam hay innodb

2 Cách kiểm tra Table Database dùng MyISAM hay InnoDB nhanh nhất.

Vì sao bạn cần phải kiểm tra các bảng Database đang sử dụng kiểu nào? Là MyISAM hay InnoDB. Một số trường hợp đặc biệt bạn cần biết kiểu bảng để thực hiện tối ưu database.

Ở MyISAM có cơ chế table level locking. Khi có thao tác insert,update,delete record thì toàn bộ table sẽ chứa record sẽ bị lock. Cơ chế này sẽ dẫn đến một trường hợp là là làm nghẽn query. Trong khi đó thì InnoDB sử dụng cơ chế row level locking nên việc insert,update,delete chỉ ảnh hưởng đến row đang thao tác và các row khác không bị ảnh hưởng.

CÁCH 1: Kiểm tra Table Database dùng MyISAM hay InnoDB trên phpMyAdmin

Với phpMyAdmin bạn dễ dàng nhận thấy được kiểu bảng của Database đang sử dụng ở giao diện trực quan này. Và cách nảy chỉ khả dụng khi máy chủ VPS,Server bạn có cài đặt phpMyAdmin. Nếu như không có cài đặt phpMyAdmin bạn hãy thực hiện theo cách 2 nhé.

kiểm tra Table Database dùng MyISAM hay InnoDB

CÁCH 2: Kiểm tra Table Database dùng MyISAM hay InnoDB bằng lệnh

Với cách này bạn cần login vào MySQL Console với Passwd Root của MySQL mới thực hiện.

DOTRUNGQUAN.INFO
root@sv:~# mysql -uroot -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or g.
Your MariaDB connection id is 22730
Server version: 10.4.15-MariaDB-log Source distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or 'h' for help. Type 'c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> show databases;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| database_lab    |
+--------------------+
9 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> use database_lab;
Database changed
MariaDB [database_lab]> show tables;
+----------------------------------------+
| Tables_in_database_lab         |
+----------------------------------------+
| wp_options               |
| wp_commentmeta             |
| wp_comments              |
| wp_links                |
| wp_options               |
| wp_postmeta              |
+----------------------------------------+
  

Chú thích:

Lưu ý: Mỗi lệnh đều kết thúc với dấu ;

 • mysql -uroot -p: Login vào MySQL console và bạn cần nhập vào mật khẩu root của mysql
 • show databases; : Liệt kê các database hiện có
 • use database_lab; : Truy cập vào database
 • show tables; : Hiển thị các table của Database

Kiểm tra 1 Table Database đang dùng MyISAM hay InnoDB

Bây giờ mình sẽ kiểm tra Table wp_options đang sử dụng kiểu nào. Và kết quả như ảnh trả về là đang sử dụng MyISAM.

DOTRUNGQUAN.INFO
MariaDB [database_lab]> show table status where name="wp_options"G;
  
kiểm tra Table Database dùng MyISAM hay InnoDB

Kiểm tra tất cả Table Database đang dùng MyISAM hay InnoDB

DOTRUNGQUAN.INFO
SELECT TABLE_NAME,ENGINE FROM information_schema.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA='database_lab';
  
kiểm tra Table Database dùng MyISAM hay InnoDB

Như vậy mình đã hoàn tất 2 Cách kiểm tra Table Database dùng MyISAM hay InnoDB. Hy vọng bài viết này mang lại nhiều hữu ích cho bạn khi sử dụng.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời