Hướng dẫn sử dụng nohup trong Linux

7
0

Hướng dẫn sử dụng nohup trong Linux

Lệnh nohup là gì?

Lệnh “nohup” là một trong những lệnh thông dụng trên hệ điều hành Linux và Unix, được sử dụng để chạy một tiến trình (process) mà không bị ảnh hưởng bởi việc đóng terminal hoặc kết thúc phiên làm việc. Khi sử dụng lệnh “nohup”, tiến trình được chạy trong nền (background) và sẽ tiếp tục hoạt động ngay cả khi phiên làm việc của bạn đã kết thúc.

Dưới đây là hướng dẫn về cách sử dụng lệnh “nohup” kèm theo một ví dụ:

1. Cú pháp

nohup command [arguments] &

Trong đó:

  • “nohup”: lệnh để chạy một tiến trình bất đồng bộ (asynchronous process).
  • “command”: tên của tiến trình bạn muốn chạy.
  • “[arguments]”: các đối số (nếu có) được truyền cho tiến trình.
  • “&”: ký tự để đặt tiến trình vào chế độ nền (background).

2. Ví dụ

Giả sử bạn có một tệp tin script có tên “backup.sh”, và bạn muốn chạy script này mà không bị ảnh hưởng khi đóng terminal. Dưới đây là ví dụ cách sử dụng lệnh “nohup” để chạy script này:

  • Tạo tệp tin “backup.sh” bằng trình soạn thảo văn bản:
vi backup.sh
  • Trong trình soạn thảo, thêm mã lệnh bạn muốn chạy, ví dụ:
#!/bin/bash
echo "Starting backup..."
cp -r /path/to/source /path/to/destination
echo "Backup completed."
  • Lưu và thoát khỏi trình soạn thảo.
  • Chạy lệnh sau để cấp quyền thực thi cho script:
chmod +x backup.sh
  • Sử dụng lệnh “nohup” để chạy script trong nền:
nohup ./backup.sh &

Khi bạn chạy lệnh trên, script “backup.sh” sẽ được thực thi trong nền và không bị ảnh hưởng khi bạn đóng terminal hoặc kết thúc phiên làm việc. Kết quả của script sẽ được ghi vào tệp tin “nohup.out” trong cùng thư mục.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời