Hướng dẫn sử dụng NFS để chia sẽ file trên Linux

6
0

sử dụng NFS để chia sẽ file trên Linux

NFS (Network File System) là một giao thức mạng cho phép người dùng truy cập và chia sẻ file trên mạng. NFS là phần mềm miễn phí và có sẵn trên hầu hết các hệ điều hành Linux.

Để sử dụng NFS để chia sẻ file, bạn cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Cài đặt NFS server trên máy chủ

Trên máy chủ, bạn cần cài đặt gói nfs-kernel-server để có thể sử dụng NFS. Để cài đặt gói này, bạn có thể sử dụng lệnh sau trên hầu hết các bản phân phối Linux:

 • Trên CentOS
yum install nfs-utils
 • Trên Ubuntu
apt-get install nfs-kernel-server
image 1

Bước 2: Tạo thư mục chia sẻ trên máy chủ

Tạo một thư mục trên máy chủ mà bạn muốn chia sẻ và cấp quyền truy cập cho người dùng. Ví dụ, tạo thư mục /home/nfs chia sẻ cho tất cả người dùng.

sudo mkdir /home/nfs
sudo chown nobody:nogroup /home/nfs
sudo chmod 777 /home/nfs
image 2

Trong ví dụ trên, chúng ta đang cấp quyền truy cập cho người dùng nobody và group nogroup. Bạn có thể sử dụng một user và group khác nếu muốn.

Bước 3: Cấu hình NFS trên máy chủ

Mở tệp cấu hình NFS /etc/exports bằng trình soạn thảo văn bản.

vi /etc/exports

Thêm dòng sau vào tệp để chia sẻ thư mục /home/nfs trên mạng:

/home/nfs *(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)
image 3

Trong đó:

 • /home/nfs là đường dẫn tới thư mục chia sẻ
  • cho phép tất cả các máy truy cập đến thư mục này
 • rw cho phép đọc và ghi
 • sync cho phép đồng bộ hóa dữ liệu
 • no_root_squash cho phép người dùng root truy cập vào thư mục chia sẻ
 • no_subtree_check làm giảm bớt khả năng xảy ra lỗi

Lưu lại tệp cấu hình và khởi động lại dịch vụ NFS:

 • Đối với CentOS
systemctl restart nfs-server
 • Đối với Ubuntu
systemctl restart nfs-kernel-server
image 4

Bước 4: Truy cập thư mục chia sẻ từ server

Trên máy khác trên mạng, bạn cần cài đặt gói nfs-common để có thể truy cập thư mục chia sẻ. Sau đó, bạn có thể dùng lệnh mount để kết nối đến thư mục chia sẻ.

 • Cài đặt gói nfs-common trên máy client (Ubuntu)
apt-get install nfs-common
 • Cài đặt gói nfs-utils trên máy client (CentOS)
yum install nfs-utils

Tạo một thư mục trên máy client để kết nối đến thư mục chia sẻ trên máy chủ:

mkdir /mnt/nfs

Sử dụng lệnh mount để kết nối đến thư mục chia sẻ trên máy chủ:

mount <địa chỉ IP của máy chủ>:/home/nfs /mnt/nfs

Trong đó:

 • <địa chỉ IP của máy chủ> là địa chỉ IP của máy chủ chứa thư mục chia sẻ
 • /home/nfs là đường dẫn tới thư mục chia sẻ trên máy chủ
 • /mnt/nfs là đường dẫn tới thư mục trên máy client để kết nối đến thư mục chia sẻ

Sau khi kết nối thành công, bạn có thể truy cập các file trong thư mục chia sẻ trên máy client thông qua đường dẫn /mnt/nfs.

Và bên dưới là kết quả sau khi thực hiện

CleanShot 2023 02 15 at 15.13.33

Nếu bạn muốn thực hiện kết nối đến thư mục chia sẻ mỗi khi khởi động máy client, bạn có thể thêm một dòng vào tệp /etc/fstab như sau:

<địa chỉ IP của máy chủ>:/home/nfs /mnt/nfs nfs defaults 0 0

Lưu lại tệp cấu hình và khởi động lại máy tính. Sau khi khởi động lại, thư mục chia sẻ sẽ tự động được kết nối đến thư mục /mnt/nfs trên máy client.

Tổng kết

Qua bài viết “Hướng dẫn sử dụng NFS để chia sẻ file” cung cấp cho người đọc một hướng dẫn chi tiết và dễ hiểu về cách sử dụng NFS để chia sẻ tập tin giữa các máy tính trong một mạng. Bài viết này sẽ hữu ích cho những người đang tìm kiếm một giải pháp đơn giản và hiệu quả để chia sẻ tập tin giữa các máy tính trong cùng mạng.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời