Hướng dẫn Sử Dụng CloudPanel CLI

8
0

Giao diện dòng lệnh CloudPanel (CloudPanel CLI) là một ứng dụng dòng lệnh cung cấp các lệnh để sao lưu cơ sở dữ liệu, khôi phục cơ sở dữ liệu, hiển thị thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu, tắt xác thực hai yếu tố, đặt lại mật khẩu và đặt lại quyền.

CloudPanel CLI là một công cụ mạnh mẽ giúp quản lý và cấu hình CloudPanel từ dòng lệnh. Dưới đây là một hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng các lệnh khác nhau trong CloudPanel CLI:

image

Để xem tất cả các lệnh có sẵn, hãy sử dụng lệnh sau:

clpctl

Các lệnh sau chỉ dành cho người dùng root:

  • db:show:credentials (hiển thị thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu)
  • db:show:master-password (hiển thị mật khẩu chính)
  • user:disable:mfa (tắt xác thực hai yếu tố)
  • user:reset:password (đặt lại mật khẩu)
  • vhost-templates:import (nhập mẫu máy chủ ảo)

Các lệnh sau dành cho các người dùng khác:

  • db:backup (sao lưu cơ sở dữ liệu)
  • db:import (khôi phục cơ sở dữ liệu)
  • system:permissions:reset (đặt lại quyền hệ thống)

1. Cập Nhật Địa Chỉ IP của Cloudflare

Lệnh trên sẽ cập nhật địa chỉ IP của Cloudflare trong CloudPanel.

clpctl cloudflare:update:ips

2. Quản lý CloudPanel

2.1 Kích hoạt Xác thực Cơ bản (Basic Auth)

Kích hoạt xác thực cơ bản với tên người dùng và mật khẩu được chỉ định.

clpctl cloudpanel:enable:basic-auth --userName=dotrungquan --password='password123'

2.2 Tắt Xác thực Cơ bản

Tắt xác thực cơ bản nếu đã không cần thiết.

clpctl cloudpanel:disable:basic-auth

2.3 Thiết lập Kênh Phát Hành

Thiết lập kênh phát hành cho CloudPanel.

clpctl cloudpanel:set:release-channel --channel='test'

3. Quản lý Cơ Sở Dữ Liệu

3.1 Hiển Thị Thông Tin Đăng Nhập Cơ Sở Dữ Liệu Master

Hiển thị thông tin đăng nhập của cơ sở dữ liệu master.

clpctl db:show:master-credentials

3.2 Thêm, Xuất, Nhập và Xóa Cơ Sở Dữ Liệu

Quản lý cơ sở dữ liệu, bao gồm thêm, xuất, nhập và xóa.

clpctl db:add --domainName=www.domain.com --databaseName=my-database --databaseUserName=dotrungquan --databaseUserPassword='!secretPassword!'
clpctl db:export --databaseName=my-database --file=dump.sql.gz
clpctl db:import --databaseName=my-database --file=dump.sql.gz
clpctl db:delete --databaseName=my-database

4. Quản lý Chứng Chỉ Let’s Encrypt

Cài Đặt Chứng Chỉ. Cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt cho tên miền cụ thể.

clpctl lets-encrypt:install:certificate --domainName=www.domain.com --subjectAlternativeName=domain1.com,www.domain1.com

5. Quản lý Trang Web

5. 1 Thêm Trang Web

Thêm các loại trang web khác nhau vào CloudPanel.

# Node.js
clpctl site:add:nodejs --domainName=www.domain.com --nodejsVersion=20 --appPort=3000 --siteUser=dotrungquan --siteUserPassword='!secretPassword!'

# HTML tĩnh
clpctl site:add:static --domainName=www.domain.com --siteUser=dotrungquan --siteUserPassword='!secretPassword!'

# PHP
clpctl site:add:php --domainName=www.domain.com --phpVersion=8.3 --vhostTemplate='Generic' --siteUser=dotrungquan --siteUserPassword='!secretPassword!'

# Python
clpctl site:add:python --domainName=www.domain.com --pythonVersion=3.9 --appPort=8080 --siteUser=dotrungquan --siteUserPassword='!secretPassword!'

# Reverse Proxy
clpctl site:add:reverse-proxy --domainName=www.domain.com --reverseProxyUrl='http://127.0.0.1:8000' --siteUser=dotrungquan --siteUserPassword='!secretPassword!'

5.2 Xoá trang web

Xóa trang web với tên miền cụ thể.

clpctl site:delete --domainName=www.domain.com

5.3 Cài Đặt Chứng Chỉ Trang Web

Cài đặt chứng chỉ SSL/TLS cho trang web.

clpctl site:install:certificate --domainName=www.domain.com --privateKey=/path/to/private.key --certificate=/path/to/certificate.crt --certificateChain=/path/to/chain.crt

6. Quản lý hệ thống

Đặt Lại Quyền Truy Cập Hệ Thống

clpctl system:permissions:reset --directories=770 --files=660 --path=.

7. Quản lý Người Dùng

7.1 Thêm, Xóa và Hiển Thị Danh Sách Người Dùng

Quản lý người dùng, bao gồm thêm, xóa và hiển thị danh sách người dùng.

clpctl user:add --userName='dotrungquan' --email='[email protected]' --firstName='Quan' --lastName='Trung' --password='!password!' --role='user' --sites='domain.com,domain.io' --timezone='Asia/Ho_Chi_Minh' --status='1' clpctl user:delete --userName='dotrungquan' clpctl user:list

7.2 Đặt Lại Mật Khẩu Người Dùng và Tắt Xác Minh Hai Yếu Tố (MFA)

Đặt lại mật khẩu người dùng và tắt xác minh hai yếu tố.

clpctl user:reset:password --userName='dotrungquan' --password='!newPassword!' clpctl user:disable:mfa --userName='dotrungquan'

8. Quản lý Mẫu Vhost

Quản lý mẫu Virtual Host (vhost) cho các ứng dụng.

clpctl vhost-template:add --name='My Application' --file=/tmp/template.tpl clpctl vhost-template:delete --name='My Application' clpctl vhost-template:view --name='My Application'

9. Quản lý Danh Sách Mẫu Vhost

Quản lý danh sách các mẫu Virtual Host (vhost).

clpctl vhost-templates:import clpctl vhost-templates:list

Hướng dẫn này cung cấp một bức tranh toàn diện về cách sử dụng CloudPanel CLI để quản lý và cấu hình môi trường máy chủ web của bạn. Đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ mỗi lệnh và áp dụng chúng đúng cách để tối ưu hóa quản lý và triển khai ứng dụng của mình trên CloudPanel.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời