Hướng dẫn kiểm tra dịch vụ đang chạy dưới Systemd

6
0

Systemd Là Gì

image 63

systemd là một hệ thống khởi động và quản lý dịch vụ trong hệ điều hành Linux. Nó được thiết kế để thay thế các hệ thống khởi động truyền thống như SysVinit và Upstart, và được sử dụng rộng rãi trên các bản phân phối Linux hiện đại như Debian, Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, CentOS và Fedora.

systemd cung cấp một cơ chế khởi động hệ thống đồng bộ, cho phép các dịch vụ được khởi động theo thứ tự được xác định trước đó và đồng bộ hóa với nhau. Nó cũng cung cấp các tính năng như quản lý tiến trình, phát hiện và khắc phục lỗi, quản lý tài nguyên và nhiều tính năng khác để giúp quản lý hệ thống dễ dàng hơn.

Một số tính năng quan trọng của systemd bao gồm:

 • Cơ chế khởi động đồng bộ
 • Quản lý dịch vụ
 • Quản lý tiến trình
 • Quản lý tập tin nhật ký
 • Quản lý tài nguyên
 • Phát hiện và khắc phục lỗi

Tổng quan về systemd, nó là một phần quan trọng của hệ thống Linux hiện đại và cung cấp nhiều tính năng hữu ích để quản lý hệ thống dễ dàng hơn.

Hướng dẫn sử dụng systemd

Để sử dụng systemd, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Quản lý dịch vụ

 • Để khởi động một dịch vụ, sử dụng lệnh:
systemctl start
 • Để tắt một dịch vụ, sử dụng lệnh
 systemctl stop
 • Để khởi động lại một dịch vụ, sử dụng lệnh
systemctl restart <tên-dịch-vụ>
 • Để bật một dịch vụ khởi động cùng hệ thống, sử dụng lệnh
systemctl enable <tên-dịch-vụ>
 • Để tắt một dịch vụ không khởi động cùng hệ thống, sử dụng lệnh
systemctl disable <tên-dịch-vụ>

Quản lý tiến trình

 • Để liệt kê các tiến trình đang chạy, sử dụng lệnh
systemctl status <tên-dịch-vụ>
 • Để xem các tiến trình đang chạy của một dịch vụ, sử dụng lệnh
systemctl status <tên-dịch-vụ> -l

Quản lý tập tin nhật ký

 • Để xem các thông báo của một dịch vụ trong tập tin nhật ký, sử dụng lệnh
journalctl -u <tên-dịch-vụ>
 • Để xem các thông báo trong tập tin nhật ký của toàn bộ hệ thống, sử dụng lệnh
journalctl

Quản lý tài nguyên

 • Để xem thông tin về tài nguyên của hệ thống, sử dụng lệnh
systemctl status
 • Để xem thông tin về tài nguyên của một dịch vụ, sử dụng lệnh
systemctl status <tên-dịch-vụ>

Phát hiện và khắc phục lỗi

 • Để kiểm tra các lỗi của một dịch vụ, sử dụng lệnh
systemctl status <tên-dịch-vụ>
 • Để xem các thông tin chi tiết về lỗi của một dịch vụ, sử dụng lệnh
journalctl -u <tên-dịch-vụ>

Cách list các dịch vụ đang chạy ở dưới system

Để liệt kê tất cả các dịch vụ được tải (dịch dụ đó đang hoạt động, đang chạy, đã thoát hoặc chạy không thành công) trên hệ thống thì chúng ta có thể sử dụng tùy chọn type và list-units để hiển thị như sau:

systemctl list-units --type=service
image 60

Khi chúng ta muốn liệt kê tất cả các dịch vụ đang hoạt động, đang chạy và những dịch vụ đã thoát, bạn có thể thêm tùy chọn –state cùng với giá trị active như sau:

systemctl list-units --type=service --state=active
image 61

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau:

 systemctl --type=service --state=active
image 62

Trên đây là một số lệnh cơ bản để sử dụng systemd. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về các tính năng khác của systemd trong tài liệu hướng dẫn của bản phân phối Linux bạn đang sử dụng.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời