Hướng dẫn đổi Hostname Zimbra Mail Server

6
0

Khi sử dụng Zimbra thì điều mà quản trị quan ngại nhất đó là việc thay đổi Hostname cho hệ thống. Hiện mình đang quản trị nhiều máy chủ Zimbra và bước đầu mình cũng gặp khó trong việc thay đổi Hostname. Tuy nhiên mình đã tìm giải pháp và hướng dẫn lại cách đổi Hostname.

Ảnh bên dưới là Hostname ban đầu mà mình cài đặt Zimbra. Và mình sẽ thay đổi lại như sau

  • Hostname cũ: mail.it.info.vn
  • Hostname mới sẽ đổi: mail.dotrungquan.info

Lưu ý: Bạn hãy thay hostname của mình bằng hostname của bạn vào.

đổi Hostname Zimbra Mail Server

Bước 1: Stop dịch vụ Zimbra

Đầu tiên bạn hãy stop toàn bộ các dịch vụ đang chạy dưới quyền zimbra bằng lệnh sau.

su - zimbra
zmcontrol stop
CleanShot 2022 12 08 at 22.37.56@2x

Sau khi stop xong bạn thực hiện tiếp sang bước 2

Bước 2: Đổi ServerName

Bạn chạy các lệnh sau để thay đổi

su - zimbra
/opt/zimbra/libexec/zmsetservername -n mail.dotrungquan.info
CleanShot 2022 12 08 at 21.15.47@2x

Bước 3: Deploy new certificate (Triển khai chứng chỉ mới)

Bước này bạn triển khai chứng chỉ mới, và dĩ nhiên đây là chứng chỉ tự ký.

/opt/zimbra/bin/zmcertmgr createca -new
/opt/zimbra/bin/zmcertmgr createcrt -new -subjectAltNames mail.dotrungquan.info -days 365
/opt/zimbra/bin/zmcertmgr deploycrt self
/opt/zimbra/bin/zmcertmgr deployca
/opt/zimbra/bin/zmcertmgr viewdeployedcrt
CleanShot 2022 12 08 at 21.19.51@2x
CleanShot 2022 12 08 at 21.20.17@2x

Bươ 4: Sửa file cấu hình nginx conf

Mình sẽ copy lại file cấu hình trước khi thực hiện thay đổi. Lệnh này sẽ tìm hostname cũ và thay bằng hostname mới. Vì vậy bạn hãy thay vào các đoạn mình tô màu đỏ.

cp /opt/zimbra/conf/nginx/includes/nginx.conf.web /opt/zimbra/conf/nginx/includes/nginx.conf.web.bak
cp /opt/zimbra/conf/nginx/includes/nginx.conf.lets.conf /opt/zimbra/conf/nginx/includes/nginx.conf.lets.conf.bak
cp /opt/zimbra/conf/nginx/includes/nginx.conf.web.https.default /opt/zimbra/conf/nginx/includes/nginx.conf.web.https.default.bak
cp /opt/zimbra/conf/nginx/includes/nginx.conf.web.http.default /opt/zimbra/conf/nginx/includes/nginx.conf.web.http.default.bak
sed -i 's/mail.it.info.vn/mail.dotrungquan.info/g' /opt/zimbra/conf/nginx/includes/nginx.conf.web
sed -i 's/mail.it.info.vn/mail.dotrungquan.info/g' /opt/zimbra/conf/nginx/includes/nginx.conf.lets.conf
sed -i 's/mail.it.info.vn/mail.dotrungquan.info/g' /opt/zimbra/conf/nginx/includes/nginx.conf.web.https.default
sed -i 's/mail.it.info.vn/mail.dotrungquan.info/g' /opt/zimbra/conf/nginx/includes/nginx.conf.web.http.default
CleanShot 2022 12 08 at 21.23.10@2x

Bước 5: Kiểm tra và xoá Hostname

Bạn chạy lệnh sau để xoá hostname

zmloggerhostmap
CleanShot 2022 12 08 at

Sau khi chạy lệnh trên bạn sẽ thấy lần lượt 2 dòng DNS Hostname và Zimbra Hostname. Bạn thực hiện xoá bỏ chúng như sau:

  • Cú pháp: zmloggerhostmap -d dns-hostname zimbra-hostname
zimbra@mail:~$ zmloggerhostmap -d mail.it.info.vn mail.it.info.vn
Deleted mapping for mail.it.info.vn to mail.it.info.vn
zimbra@mail:~$
zimbra@mail:~$ zmloggerhostmap -d mail    mail.it.info.vn
Deleted mapping for mail to mail.it.info.vn
CleanShot 2022 12 08 at 21.27.35@2x

Tiếp theo bạn mở lần lượt các file bên dưới, tìm và thay thế bằng hostname mới vào

vi /etc/hostname
vi /etc/hosts
vi /etc/dnsmasq.conf

Sau đó bạn thực hiện reboot lại máy chủ

reboot

Sau đó khởi động lại Zimbra

su - zimbra
zmcontrol restart

Và đây là kết quả sau khi mình thực hiện.

CleanShot 2022 12 08 at 22.36.46@2x

Chúc bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời