Hướng dẫn cấu hình .htaccess mặc định trên WordPress

6
0

1. .htaccess là gì?

.htaccess là một tệp cấu hình được sử dụng bởi máy chủ web Apache để quản lý các quyền truy cập và hành vi của các tài nguyên trên máy chủ. Tệp .htaccess cho phép người quản trị có thể cấu hình chi tiết các quyền truy cập đối với các tài nguyên như thư mục, tập tin, URL và nhiều hơn nữa.

Máy chủ Apache và LitesSpeed là máy chủ web phổ biến nhất được sử dụng trên Internet, và hỗ trợ .htaccess bởi vì nó sử dụng Apache, LitesSpeed để xử lý các yêu cầu truy cập trên máy chủ.

Nếu bạn đang sử dụng WordPress, tệp .htaccess được sử dụng để cấu hình các quyền truy cập của WordPress và định tuyến các yêu cầu truy cập đến trang web của bạn.

Để cấu hình tệp .htaccess mặc định của WordPress, bạn có thể làm theo các bước sau:

2. Cấu hình htaccess mặc định trên WordPress.

2.1. Basic WordPress

Đối với WordPress thông thường bạn sử dụng cấu hình mặc định sau để web hoạt động tốt nhất.

DOTRUNGQUAN.INFO
# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress
    

2.2 WordPress Multisite

Đối với WordPress Multisite bạn sử dụng 1 trong 2 cấu hình sau và tuỳ thuộc vào hiện trạng web bạn đang dùng là subfolder hay là subdomain mà lấy mẫu cấu hình tương ướng. Để hình dung đâu là subdomain đâu là subfolder thì tôi ví dụ sau

2.2.1. Subfolder Example

  • VD về Subfolder: dotrungquan.info/huong-dan
DOTRUNGQUAN.INFO
# BEGIN WordPress Multisite
# Using subfolder network type: https://wordpress.org/documentation/article/htaccess/#multisite

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ - [L]

# uploaded files
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?files/(.+) wp-includes/ms-files.php?file=$2 [L]

# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^[_0-9a-zA-Z-]+/(wp-(content|admin|includes).*) $1 [L]
RewriteRule ^[_0-9a-zA-Z-]+/(.*.php)$ $1 [L]
RewriteRule . index.php [L]

# END WordPress Multisite
    

2.2.2. SubDomain Example

VD về Subdomain: huongdan.dotrungquan.info

DOTRUNGQUAN.INFO
# BEGIN WordPress Multisite
# Using subdomain network type: https://wordpress.org/documentation/article/htaccess/#multisite

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ - [L]

# uploaded files
RewriteRule ^files/(.+) wp-includes/ms-files.php?file=$1 [L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule . index.php [L]

# END WordPress Multisite
    

3. Sửa file .htaccess trên cPanel

Để sửa file .htaccess trên cPanel bạn truy cập vào File Manager.

image 34

Sau đó bạn bật hiển thị file ẩn lên. Sửa file .htaccess và thêm vào các mã mặc định tương ứng ở trên vào

image 35

4. Sửa file .htaccess trên DirectAdmin

Để Sửa file .htaccess trên DirectAdmin bạn chọn System Info & Files => File Manager

image 36

Tìm và sửa file .htaccess => Edit và thêm vào mã tương ứng trên.

image 37

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về tệp cấu hình .htaccess trên máy chủ web Apache, được sử dụng để quản lý các quyền truy cập và hành vi của các tài nguyên trên máy chủ. Chúng ta cũng đã biết rằng WordPress sử dụng tệp .htaccess để quản lý các quyền truy cập và định tuyến các yêu cầu truy cập đến trang web của bạn.

Để cấu hình tệp .htaccess mặc định trên WordPress, chúng ta đã làm theo các bước đơn giản bao gồm chọn loại permalink và sao chép nội dung mã được cung cấp bởi WordPress để thêm vào tệp .htaccess.

Tuy nhiên, khi cấu hình tệp .htaccess, chúng ta cần phải cẩn thận để tránh ghi đè lên các thiết lập khác trên máy chủ của bạn. Nếu bạn không chắc chắn về việc cấu hình tệp .htaccess, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn để được hỗ trợ.

Với các hướng dẫn và lưu ý trên, bạn sẽ có thể cấu hình tệp .htaccess mặc định trên WordPress một cách dễ dàng và hiệu quả.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời