Hướng dẫn cấu hình bản ghi mail Hosting tại AZDIGI

6
0

image 25

Bản ghi mail (Mail Exchange Record – MX Record) là một bản ghi DNS (Domain Name System) dùng để chỉ định máy chủ email xử lý các email được gửi đến một tên miền cụ thể. Khi ai đó gửi một email tới địa chỉ email thuộc tên miền đó, bản ghi MX sẽ xác định máy chủ email nào sẽ nhận và xử lý email đó.

Khi bạn đăng ký dịch vụ hosting (lưu trữ) cho tên miền của bạn, bạn cần cấu hình bản ghi MX để xác định máy chủ email nơi bạn muốn nhận và quản lý các email liên quan đến tên miền đó. Nếu bạn không cấu hình bản ghi MX hoặc cấu hình không chính xác, hệ thống email sẽ không biết máy chủ email nào để gửi các email đến và bạn sẽ không thể nhận và gửi email từ tên miền của mình.

Khi cấu hình bản ghi MX, bạn sẽ chỉ định địa chỉ IP hoặc tên miền của máy chủ email mà bạn muốn sử dụng. Thông thường, nhà cung cấp dịch vụ hosting sẽ cung cấp cho bạn thông tin cần thiết để cấu hình bản ghi MX.

Qua đó, cấu hình bản ghi MX cho dịch vụ hosting của bạn sẽ cho phép bạn xử lý email trực tiếp từ tên miền của mình, tạo ra các địa chỉ email theo tên miền và quản lý các hộp thư email cho tên miền đó. Bằng cách cấu hình đúng bản ghi MX, bạn đảm bảo rằng email được gửi và nhận đúng địa chỉ và thông qua máy chủ email của dịch vụ hosting bạn đã chọn.

Trong bài viết này tôi sẽ Hướng dẫn cấu hình bản ghi mail Hosting tại AZDIGI

Tên Loại bản ghi Giá trị Độ ưu tiên
mail CNAME h01.azdigimail.com
@ MX mail.domain (ví dụ: mail.dotrungquan.info) 10
webmail A 45.252.250.12
@ TXT v=spf1 +mx +a +ip4:45.252.248.1/22 +ip4:103.221.220.1/22 ~all
azdigi.com._domainkey TXT v=DKIM1; h=sha256; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA1AGn3G3/DksjRy2C5EriqjvIjOuTiQ4ewmXT3kl+OjkH0EwxZEyy8YW7+G59b0aj5Js118rh5enk3V8dpXT6ytrrsA7x64l+mGW1jO9triVFlgPjsr4RV8mdiWaucGbhdPLHtA3gqkFF8Acsh/RdZOgCWnGoSe6yd8RrCTasEH4hAEe46BGJot2+QoN/b5vQik8KbqEoRf8WFNgr59yi9BfLzrFH4tupziqk2q+Yq0lC/6trW1RJUH/Ox6FG7TZHXw9CFuhmjqrMDVirmfR3Bf0rHKiGdaq9cpsLrbwz0XnZSoLi1Ecdkp1sckNSTeKfUwLneqXlqbhYV+ynbzZX9QIDAQAB

1. Bản ghi MX

- Tên: @ 
- Loại: MX
- Giá trị: mail.domain (ví dụ: mail.dotrungquan.info)
image 19

2. Bản ghi CNAME

- Tên: mail
- Loại: CNAME
- Giá trị: h01.azdigimail.com 
image 20

3. Bản ghi A

- Tên: webmail
- Loại: A
- Giá trị: 45.252.250.12
image 21

4. Bản ghi SPF (TXT)

- Tên: @ 
- Loại: TXT
- Giá trị: v=spf1 +mx +a +ip4:45.252.248.1/22 +ip4:103.221.220.1/22 ~all
image 22

5. Bản ghi DKIM (TXT)

- Tên: azdigi.com._domainkey
- Loại: TXT
- Giá trị: v=DKIM1; h=sha256; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA1AGn3G3/DksjRy2C5EriqjvIjOuTiQ4ewmXT3kl+OjkH0EwxZEyy8YW7+G59b0aj5Js118rh5enk3V8dpXT6ytrrsA7x64l+mGW1jO9triVFlgPjsr4RV8mdiWaucGbhdPLHtA3gqkFF8Acsh/RdZOgCWnGoSe6yd8RrCTasEH4hAEe46BGJot2+QoN/b5vQik8KbqEoRf8WFNgr59yi9BfLzrFH4tupziqk2q+Yq0lC/6trW1RJUH/Ox6FG7TZHXw9CFuhmjqrMDVirmfR3Bf0rHKiGdaq9cpsLrbwz0XnZSoLi1Ecdkp1sckNSTeKfUwLneqXlqbhYV+ynbzZX9QIDAQAB
image 23

Và sau đây là toàn bộ các bản ghi Mail Hosting AZDIGI sau khi cấu hình.

image 24
Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời