Hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent 2 trên CentOS 7

7
0

Zabbix là một giải pháp giám sát cho cơ sở hạ tầng CNTT của bạn. Bạn có thể theo dõi hầu hết các thiết bị trong mạng của mình và hầu hết các dịch vụ trên máy chủ. Để theo dõi các ứng dụng, Bạn phải cài đặt máy chủ Zabbix Agent trên máy chủ cần theo dõi. Và hướng dẫn này sẽ giúp bạn cài đặt Zabbix Agent 2 trên hệ thống Zabbix Agent 2 trên CentOS 7.

Bước 1: Cài đặt các gói cần thiết

yum provides */libpcre2-8.so
yum install pcre2-devel-10.23-2.vl7.x86_64 -y

Bước 2: Cài đặt Zabbix Agent 2

Trong bài viết này mình sử dụng phiên bản 6.2.3 và cài từ rpm. Bạn có thể xem thêm các phiên bản khác tại đây.

  • Cài đặt Zabbix Agent 2
rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/6.2/rhel/7/x86_64/zabbix-agent2-6.2.3-release1.el7.x86_64.rpm
CleanShot 2022 10 17 at 13.21.04
  • Khởi động dịch vụ
systemctl enable zabbix-agent2
systemctl restart zabbix-agent2
systemctl status zabbix-agent2
CleanShot 2022 10 17 at 13.21.29

Bước 3: Cấu hình thông tin

  • Sao lưu cấu hình cũ
cp /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf.bak
  • Sửa cấu hình

Tại đây bạn thay những dòng được bôi đỏ bằng thông tin của bạn.

sed -i "s/Hostname=Zabbix server/Hostname=hostname-zabbix-server/" /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
sed -i "s/Server=127.0.0.1/Server=ip-cua-zabbix-server/" /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
sed -i "s/ServerActive=127.0.0.1/ServerActive=ip-cua-zabbix-server/" /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
sed -i "s/# HostMetadataItem=/HostMetadataItem=system.uname/" /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
  • Khởi động lại dịch vụ
systemctl restart zabbix-agent2.service

Chúc bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời