Hướng dẫn cài đặt v2board trên AAPANEL

7
0

Hướng dẫn cài đặt v2board trên AAPANEL

Xin chào tất cả các bạn đang xem blog của mình. Ở bài viết này mình sẽ hướng dãn bạn cài đặt v2board trên AAPANEL với các bước như sau.

Trước khi đi vào cài đặt bạn hãy cài đặt các cấu hình yêu cầu như sau.

Cấu hình yêu cầu

 • Máy chủ đã cài đặt AAPANEL
 • NGINX 1.7 trở lên
 • MySQL/MariaDB
 • PHP 7.3

Bước 1: Cài đặt Redis, fileinfo

Bước 2: Gở bỏ các functions trên PHP

Bạn cần truy cập vào PHP sau đó chọn Disable function để gở bỏ các function.

Các function cần xoá bỏ

 • putenv
 • proc_open
 • pcntl_alarm
 • pcntl_signal
Hướng dẫn cài đặt v2board trên AAPANEL

Bước 3: Thêm website mới

Truy cập vào Website => Add Site sau đó bạn nhập vào thông tin website cần thêm. Ở đây mình sẽ sử dụng một sub domain với tên v2board.dotrungquan.info

Hướng dẫn cài đặt v2board trên AAPANEL

Bước 4: Cài đặt V2Board

Bây giờ bạn hãy SSH vào máy chủ và di chuyển đến thư mục của web tại www/wwwroot và chạy các lệnh sau

chattr -i .user.ini
rm -rf .htaccess 404.html index.html .user.ini

Cập nhật composer

composer install
Hoặc 
composer update

Thực hiện lệnh sao chép từ Github đến thư mục hiện tại.

git clone https://github.com/v2board/v2board.git ./
Hướng dẫn cài đặt v2board trên AAPANEL

Thực hiện lệnh cài đặt gói phụ thuộc và V2board

sh init.sh

Khi được hỏi nhập vào Yes/No bạn hãy nhập Yes để tiếp tục nhé.

Hướng dẫn cài đặt v2board trên AAPANEL

Sau đó bạn chờ ít phút hệ thống sẽ bắt đầu cài đặt v2board. Hệ thống sẽ hiển thị yêu cầu bạn nhập vào các thông tin và bạn hãy nhập vào như sau:

 1. Nhập vào localhost (mặc định)
 2. Nhập vào tên database đã tạo ở Bước 3
 3. Nhập vào người dùng database
 4. Nhập vào mật khẩu Database
 5. Nhập vào email quản trị, thông tin này sẽ đăng nhập admin khi cài xong
 6. Nhập vào mật khẩu quản trị
Screenshot 2021 10 16a at 22.18.44

Bước 5: Cấu hình URL rewrite

Bạn truy cập vào website và chọn URL rewrite sau đó dán vào các đoạn mình để bên dưới.

Screenshot 2021 10 16 at 22.25.03
location /public {
}

location / { 
  try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$query_string; 
}

location ~ .*.(js|css)?$
{
  expires   1h;
  error_log off;
  access_log /dev/null; 
}

Bước 6: Cấu hình Crontab

Bạn truy cập vào Cron và tạo cron như sau

 • Type of Task: Shell Script
 • Name of Task: Đặt tên bất kỳ
 • Excution cycle: N Minutes
 • Script content nhập vào như sau

Lưu ý: Bạn cần thay v2board.dotrungquan.info bằng đường dẫn của bạn.

php /www/wwwroot/v2board.dotrungquan.info/artisan schedule:run
Screenshot 2021 10 16 at 22.27.55

Bước 7: Cài đặt PM2 Manager

Bạn truy cập vào AppStore và tìm ứng dụng tên PM2 Manager sau đó cài đặt vào.

Screenshot 2021 10 16 at 22.30.34

Sau khi cài đặt xong bạn hãy mở PM2 Manager và thêm vào Project mới như sau

 • Startup file: Bạn chọn đến đường dẫn của file pm2.yaml
 • Run dir: Đường dẫn thư mục của web
 • Name: Đặt tên bất kỳ
Screenshot 2021 10 16 at 22.31.48
Screenshot 2021 10 16 at 22.33.26

Bây giờ bạn hãy truy cập website thử. Nếu gặp 2 lỗi như ảnh bên dưới bạn hãy thực hiện xử lý như sau.

Screenshot 2021 10 16 at 22.35.26
Screenshot 2021 10 16 at 22.35.49

Cách xử lý lỗi.

Bạn truy cập vào site đã add sau đó chọn Site directory

 • Anti-XSS attack (Base directory limit)(open_basedir) : Bỏ check ở đây
 • Site directory: Bạn hãy dẫn đến thư mục public
Screenshot 2021 10 16 at 22.36.46

Như vậy đã hoàn tất, bạn truy cập vào web sẽ hiện giao diện đăng nhập như bên dưới. Bạn hãy đăng nhập bằng thông tin email/passwd đã tạo ở Bước 4

Screenshot 2021 10 16 at 22.38.01
Screenshot 2021 10 16 at 22.39.03

Chúc bạn cài đặt thành công.

 • Nguồn tham khảo: https://docs.v2board.com/
Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời