Hướng dẫn cài đặt Redis Server mới nhất trên CentOS 7

7
0

Redis là một hệ thống cơ sở dữ liệu mã nguồn mở với hiệu suất cao, thường được sử dụng làm cơ sở dữ liệu lưu trữ key-value và bộ nhớ cache. Việc cài đặt Redis Server mới nhất trên CentOS 7 cho phép bạn tận dụng các tính năng và cải tiến mới nhất của Redis, đồng thời cải thiện hiệu suất và bảo mật.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thực hiện cài đặt Redis Server phiên bản mới nhất trên CentOS 7 một cách dễ dàng thông qua kho lưu trữ EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) và yum.

cai dat redis 7 tren centos

Bước 1: Cập nhật hệ thống

Đảm bảo hệ thống của bạn được cập nhật trước khi cài đặt Redis

yum -y update

Bước 2: Thêm REMI repository

Phiên bản mới nhất của Redis có sẵn trên kho lưu trữ Remi, hãy thêm nó bằng cách thực hiện lệnh:

yum -y install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

Bước 3: Cài đặt Redis trên CentOS 7

Sau khi thêm kho lưu trữ, hãy cài đặt Redis mới nhất trên CentOS 7 / RHEL 7 từ kho lưu trữ.

yum --enablerepo=remi install redis
image 7

Bạn có thể kiểm tra thêm về gói với lệnh sau

rpm -qi redis
image 8

Hoặc sử dụng lệnh redis-server --version để kiểm tra phiên bản.

image 13

Bước 3: Khởi động dịch vụ Redis

systemctl enable --now redis
image 9

Bước 4: Cấu hình Redis

Để các máy khách mạng kết nối với máy chủ Redis của bạn, nó cần dịch vụ lắng nghe Địa chỉ IP mạng. Bạn hãy mở file /etc/redis.conf và sửa cấu hình như sau

vi /etc/redis.conf

Sau đó tìm dòng bind 127.0.0.1 thay bằng IP máy chủ của bạn.

Ví du:

bind 123.123.123.123

Để nghe trên tất cả các giao diện có sẵn, hãy đặt như bên dưới:

bind * -::*

Bước 5: Cấu hình Redis nâng cao

Cấu hình Redis Authentication

Định cấu hình Xác thực Redis để ứng dụng khách yêu cầu AUTH <PASSWORD> trước khi xử lý bất kỳ lệnh nào khác.

requirepass  <AuthPassword>

Ví dụ:

requirepass Quan@123

Sau khi cấu hình hoàn tất bạn hãy khởi động lại dịch vụ redis bằng lệnh này

systemctl restart redis
systemctl status redis
image 10

Bạn có thể xem cổng và IP được dịch vụ Redis sử dụng bằng lệnh ss

ss -tunelp | grep 6379
image 11

Bước 5: Kiểm tra kết nối Redis Server

Xác nhận rằng bạn có thể kết nối với redis cục bộ:

[root@svlab ~]# redis-cli
127.0.0.1:6379>

Kiểm tra thông tin redis

[root@svlab ~]# redis-cli
127.0.0.1:6379>
127.0.0.1:6379> INFO
# Server
redis_version:7.0.11
redis_git_sha1:00000000
redis_git_dirty:0
redis_build_id:6eaedda529c6e77e
redis_mode:standalone
os:Linux 3.10.0-1160.92.1.el7.x86_64 x86_64
arch_bits:64
monotonic_clock:POSIX clock_gettime
multiplexing_api:epoll
atomicvar_api:c11-builtin
gcc_version:8.3.1
process_id:23801
process_supervised:systemd
run_id:5914cd9f7bad8a8dd462c9081745969c41571b52
tcp_port:6379
server_time_usec:1688548381468359
uptime_in_seconds:137
uptime_in_days:0
hz:10
configured_hz:10
lru_clock:10826781
executable:/usr/bin/redis-server
config_file:/etc/redis/redis.conf
io_threads_active:0

# Clients

Bước 6: Thực hiện Benchmark Redis

Chạy Benchmark với 15 kết nối song song, với tổng số 10.000 yêu cầu, đối với redis cục bộ để kiểm tra hiệu suất của nó.

redis-benchmark -h 127.0.0.1 -p 6379 -n 10000 -c 15
image 12
Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời