Hướng dẫn biên dịch và cài đặt LSMCD

8
0

LiteSpeed ​​Memcached (Nhật ký LSMCD) là trình nền bộ nhớ cache tương thích với memcache của LiteSpeed. Hiệu năng và giao diện của nó tương tự như Memcached phổ biến, với việc bổ sung tính năng sao chép có tính sẵn sàng cao. Trong LSMCD, dữ liệu bộ đệm được duy trì liên tục trên cả thiết lập – bảo toàn tất cả dữ liệu bộ đệm thông qua các bản cập nhật và trường hợp lỗi máy chủ.

Yêu cầu

 Để cài đặt cần có một số yêu cầu gói nhất định để biên dịch và cài đặt LSMCD. LSMCD dựa vào các gói này để hoạt động đúng. Các gói yêu cầu khác nhau một chút giữa các bản phân phối.

Trên CentOS / RHEL

yum groupinstall "Development Tools"yum install autoconf automake zlib-devel openssl-devel expat-devel pcre-devel libmemcached-devel cyrus-sasl*

Trên Debian/Ubuntu

sudo apt-get install git build-essential zlib1g-dev libexpat1-dev openssl libssl-dev libsasl2-dev libpcre3-dev -y

Tải xuống LSMCD với các nguồn dưới đây

  • Git: git clone https://github.com/litespeedtech/lsmcd.git
  • Wget: wget https://github.com/litespeedtech/lsmcd/archive/master.zip
  • Curl: curl -O https://github.com/litespeedtech/lsmcd/archive/master.zip

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng wget hoặc curl, sau khi tải về bạn giải nén bằng lệnh unzip master.zip

Biên dịch

cd lsmcd./fixtimestamp.sh./configure CFLAGS=" -O3" CXXFLAGS=" -O3"make

Cài đặt

Trên CentOS / RHEL

make install

Trên Debian/Ubuntu

sudo make installsudo chown -R username /usr/local/lsmcd

Sau khi cài đặt hoàn tất bạn mở và chỉnh sửa file này /usr/local/lsmcd/conf/node.conf để thiết lập chính xác IP liên kết.

Dưới đây là tệp mẫu của 127.0.0.1:11211

Repl.HeartBeatReq=30Repl.HeartBeatRetry=3000Repl.MaxTidPacket=2048000Repl.GzipStream=YESRepl.LbAddrs=127.0.0.1:12340Repl.ListenSvrAddr=127.0.0.1:12340REPL.DispatchAddr=127.0.0.1:5501RepldSockPath=/tmp/repld.usockCACHED.PRIADDR=127.0.0.1:11000CACHED.ADDR=127.0.0.1:11211#CACHED.ADDR=UDS:///tmp/lsmcd.sock#default is 8, it can be bigger depending on cache data amountCached.Slices=8Cached.Slice.Priority.0=100Cached.Slice.Priority.1=100Cached.Slice.Priority.2=100Cached.Slice.Priority.3=100Cached.Slice.Priority.4=100Cached.Slice.Priority.5=100Cached.Slice.Priority.6=100Cached.Slice.Priority.7=100Cached.ShmDir=/dev/shm/lsmcd#If you change the UseSasl or DataByUser configuration options you need to remove the ShmDir folder and contents.#Cached.UseSasl=true#Cached.DataByUser=true#Cached.Anonymous=false#Cached.UserSize=1000#Cached.HashSize=500000#CACHED.MEMMAXSZ=0#CACHED.NOMEMFAIL=false##this is the global setting, no need to have per slice configuration. User=nobodyGroup=nobody#depends CPU coreCachedProcCnt=4CachedSockPath=/tmp/cached.usock.#TmpDir=/tmp/lsmcdLogLevel=notice#LogLevel=dbg_mediumLogFile=/tmp/lsmcd.logNếu bạn muốn sử dụng SASL, hãy xóa nhận xét '#' khỏi dòng #Cached.UseSasl=true

Để kiểm tra bạn có thể telnet trực tiếp đến IP và port như sau, nhưng nếu telnet không được bạn hãy cài đặt telnet bằng lệnh yum install telnet -y

telnet 127.0.0.1 11211

Systemd

systemctl start lsmcdsystemctl stop lsmcdsystemctl enable lsmcdsystemctl disable lsmcd

init.d

service lsmcd startservice lsmcd stopchkconfig lsmcd onchkconfig lsmcd off

Manual

/usr/local/lsmcd/bin/lsmcdctrl start/usr/local/lsmcd/bin/lsmcdctrl stop

 

 

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời