How to Solve “Fatal Error: Call to Undefined Function is_plugin_active”

9
0

Nếu trong quá trình sử dụng website, bạn không truy cập được vào trang website của bạn thì hãy mở error_log lên và kiểm tra ngay vấn đề, nguyên nhân từ đâu.

Nếu bạn nhận được thông báo như bên dưới, thì xem tiếp các bước mình khắc phục nhé

Fatal error: Call to undefined function is_plugin_active() in some-locationsome-file.php on line xxx

Sự cố xảy ra do hàm điều khiển is_plugin_active không được tải trước mã của bạn nếu mã đó được đặt trọng theme/template/front end.

Để giải quyết bạn cần thêm dòng này vào

include_once( ABSPATH . 'wp-admin/includes/plugin.php' );

Sau khi thêm mã của bạn sẽ như thế này

include_once( ABSPATH . 'wp-admin/includes/plugin.php' );
if (is_plugin_active('specific-plugin-directory/specific-plugin-name.php')){
echo 'Hello';
}
Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời