How To Set or Change Timezone on CentOS 7

7
0

Trên CentOS, múi giờ của hệ thống được đặt trong quá trình cài đặt, nhưng nó có thể dễ dàng thay đổi sau đó.

Sử dụng múi giờ chính xác rất quan trọng đối với nhiều nhiệm vụ và quy trình liên quan đến hệ thống. Ví dụ, trình nền cron sử dụng múi giờ của hệ thống để thực hiện các công việc định kỳ và dấu thời gian trong tệp nhật ký được dựa trên múi giờ của cùng hệ thống.

Hướng dẫn này giải thích cách đặt hoặc thay đổi múi giờ trên CentOS 7.

Kiểm tra múi giờ hiện tại

# timedatectl

Bên dưới cho thấy múi giờ của hệ thống được đặt  America/New_York (EST, -0500)

   Local time: Tue 2019-12-17 21:42:07 EST
 Universal time: Wed 2019-12-18 02:42:07 UTC
    RTC time: Wed 2019-12-18 02:42:06
    Time zone: America/New_York (EST, -0500)
   NTP enabled: yes
NTP synchronized: yes
 RTC in local TZ: no
   DST active: no
 Last DST change: DST ended at
         Sun 2019-11-03 01:59:59 EDT
         Sun 2019-11-03 01:00:00 EST
 Next DST change: DST begins (the clock jumps one hour forward) at
         Sun 2020-03-08 01:59:59 EST
         Sun 2020-03-08 03:00:00 EDT

Múi giờ hệ thống được cấu hình bằng cách liên /etc/localtime kết với một định danh múi giờ nhị phân trong thư mục /usr/share/zoneinfo. Vì vậy, một tùy chọn khác để kiểm tra múi giờ là hiển thị đường dẫn các điểm liên kết tượng trưng đến sử dụng lệnh ls :

# ls -l /etc/localtime
Output
lrwxrwxrwx. 1 root root 38 Mar 21 2018 /etc/localtime -> ../usr/share/zoneinfo/America/New_York 

 Thay đổi múi giờ trong CentOS

Để liệt kê tất cả các múi giờ khả dụng, bạn có thể liệt kê các tệp trong /usr/share/zoneinfothư mục hoặc sử dụng timedatectl lệnh.

# timedatectl list-timezones
Output
...
America/Tijuana
America/Toronto
America/Tortola
America/Vancouver
America/Whitehorse
America/Winnipeg
...
Asia/Ho_Chi_Minh
...

Khi bạn đã xác định múi giờ nào chính xác với vị trí của bạn, bạn chạy lệnh sau để thay đổi

# timedatectl set-timezone your_time_zone
 • Ví dụ
timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh

Sau đó kiểm tra lại 

# timedatectl
Output  
  Local time: Wed 2019-12-18 09:45:01 +07
 Universal time: Wed 2019-12-18 02:45:01 UTC
    RTC time: Wed 2019-12-18 02:45:01
    Time zone: Asia/Ho_Chi_Minh (+07, +0700)
   NTP enabled: yes
NTP synchronized: yes
 RTC in local TZ: no
   DST active: n/a
Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời