Fix lỗi phpMyAdmin_direct_login-0.5.tar.gz: Cannot open: No such file or directory trên DirectAdmin

6
0

Hôm nay trong quá trình build one click phpMyAdmin thì mình gặp một cái lỗi cũng oái ăm lắm. Log trả về như thông báo và ảnh đính kèm bên dưới. Sau một lúc search ở forum DirectAdmin thì mình có cách xử lý như sau và chia sẻ lại mọi người tham khảo.

tar (child): phpMyAdmin_direct_login-0.5.tar.g: Cannot open: No such file or directory
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
chown: cannot access 'direct_login': No such file or directory
chmod: cannot access 'direct_login': No such file or directory
chmod: cannot access "direct_login/tokens': No such file or directory
anh 3
Ảnh lỗi

Bước 1: SSH vào server

Nếu bạn chưa biết cách SSH vào máy chủ tham khảo bài hướng dẫn sau nhé

Bước 2: Copy và chạy lệnh

Bạn hãy copy tập lệnh sau và dán vào cửa sổ SSH. Lệnh này sẽ tải file build mới của DirectAdmin về và update lại các dịch vụ

wget -O /usr/local/directadmin/custombuild/build http://files1.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild/build
/usr/local/directadmin/custombuild/build update

Sau khi sử lý xong thì đã hoạt động bình thường trở lại.

CleanShot 2022 12 22 at 13.44.18
  • Tài liệu tham khảo: https://forum.directadmin.com/threads/roundcube_direct_login-0-8-tar-gz-cannot-open-no-such-file-or-directory.66791/
Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời