Hướng dẫn fix lỗi Cannot create database. Error message: 0

6
0

Cannot create database. Error message: 0

Vừa rồi mình gặp một case sử dụng VPS cài đặt CyberPanel. Nhưng khi tạo database mới thì xuất hiện lỗi là Cannot create database. Error message: 0 như ảnh bên dưới. Lỗi này có thể hiểu nôm na không thể tạo database vì thông tin mật khẩu root mysql ở file cat /etc/cyberpanel/mysqlPassword với mật khẩu root mà đang thay đổi không khớp với nhau.

Và ở bài viết này mình sẽ Hướng dẫn fix lỗi Cannot create database. Error message: 0 như sau.

Bước 1: Kiểm tra mật khẩu root mysql

Bạn truy cập vào mysql với lệnh sau và nhập vào mật khẩu root mysql. Nếu hiện MariaDB [(none)]> thì đã vào thành công. Nếu hiện ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) thì mật khẩu root mysql bạn không chính xác.

Sau khi đã xác định được mật khẩu root mysql chính xác. Bạn mở file mysqlPassword và nhập vào mật khẩu mới.

DOTRUNGQUAN.INFO
mysql -u root -p

Output

Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or g.
Your MariaDB connection id is 150
Server version: 10.1.47-MariaDB-0ubuntu0.18.04.1 Ubuntu 18.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or 'h' for help. Type 'c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
    

Bước 2: Nhập mật khẩu mới cho file mysqlPassword

DOTRUNGQUAN.INFO
vi /etc/cyberpanel/mysqlPassword
    

Sau khi đã thay đổi mật khẩu mới bạn thực hiện khởi động lại dịch vụ lscpd với lệnh sau.

DOTRUNGQUAN.INFO
systemctl restart lscpd
    

Và bây giờ bạn hãy quay lại CyberPanel và tạo mới Database xem đã hoạt động chưa nhé.

Cannot create database. Error message: 0

  • Tài liệu tham khảo: https://forums.cyberpanel.net/discussion/992/cannot-create-database

Chúc bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời