Cài đặt WP-CLI cho WP Rocket

6
0

WP Rocket CLI là gì?

WP Rocket CLI là một công cụ dòng lệnh được cung cấp bởi plugin tối ưu hóa WP Rocket cho WordPress. WP Rocket CLI cho phép bạn quản lý các tác vụ của WP Rocket một cách dễ dàng thông qua các lệnh dòng lệnh, bao gồm xóa bộ nhớ cache, tải lại các tập tin tĩnh, tạo bản sao lưu, kiểm tra các vấn đề tốc độ trang web, vv. Nó là một công cụ hữu ích cho các nhà phát triển và quản trị viên web, giúp tăng tốc độ và hiệu suất trang web của bạn.

Điều kiện cài đặt

 • Truy cập SSH vào máy chủ của bạn
 • WP-CLI – để cài đặt WP-CLI, hãy làm theo hướng dẫn trên trang chính thức: https://wp-cli.org/#installing
 • Kiến thức cơ bản về sử dụng terminal.

Cài đặt WP Rocket CLI

1. Cài đặt tự động

wp package install wp-media/wp-rocket-cli:trunk --allow-root
Cài đặt WP-CLI cho WP Rocket

Nếu gặp lỗi như bên dưới, bạn hãy update wp-cli bằng lệnh sau

Rverted composer.json. PHP Notice: Trying to access array offset on value of type null in phar:///usr/local/bin/wp/vendor/wp-cli/package-command/src/Package_Command.php on line 1244

CleanShot 2022 03 24 at 20.32.51
wp cli update --nightly --allow-root

2. Cài đặt thủ công

Tải Package từ Github

Upload file cài lên server

Chạy lệnh sau để cài đặt

wp package install trunk.zip --allow-root
CleanShot 2022 04 28 at 10.16.56

Cách lệnh wp-rocket CLI

 • Xem danh sách các lệnh có sẵn được hỗ trợ
wp rocket --allow-root

Bạn sẽ nhận được thông báo như sau với các lệnh gợi ý.

root@sv:/www/wwwroot/dotrungquan.info# wp rocket --allow-root
usage: wp rocket activate 
  or: wp rocket activate-cache [--htaccess=<bool>]
  or: wp rocket cdn [--enable=<enable>] [--host=<host>] [--zone=<zone>]
  or: wp rocket clean [--post_id=<post_id>] [--permalink=<permalink>] [--lang=<lang>] [--blog_id=<blog_id>] [--confirm]
  or: wp rocket deactivate 
  or: wp rocket deactivate-cache [--htaccess=<bool>]
  or: wp rocket export 
  or: wp rocket import [--file=<file>]
  or: wp rocket preload [--sitemap]
  or: wp rocket regenerate [--file=<file>] [--nginx=<bool>]

See 'wp help rocket <command>' for more information on a specific command.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng một lệnh cụ thể và các flag có sẵn, ví dụ: clean

wp help rocket clean --allow-root
wp rocket cli clean

1. Thiết lập hằng số WP_CACHE thành true

Thiết lập hằng số WP_CACHE thành true và xóa bộ nhớ cache của WP Rocket. Để cập nhật htaccess trên Apache/LiteSpeed, sử dụng tùy chọn –htaccess.

wp rocket activate-cache --htaccess=<true|false>

2. Thiết lập hằng số WP_CACHE thành false

Thiết lập hằng số WP_CACHE thành false và xóa bộ nhớ cache của WP Rocket. Để cập nhật htaccess trên Apache/LiteSpeed, sử dụng tùy chọn –htaccess.

wp rocket deactivate-cache --htaccess=<true|false

3. Xóa bộ nhớ cache

 • Một bài viết cụ thể: –post_id=<post_id>
 • Một liên kết tĩnh: –permalink=<permalink>
 • Ngôn ngữ cụ thể trong một cài đặt đa ngôn ngữ: –lang=<lang>
 • Một trang con của mạng đa trang: –blog_id=<blog_id>
wp rocket clean --post_id=<post_id> --permalink=<permalink> --lang=<lang> --blog_id=<blog_id>

4. Xóa toàn bộ bộ nhớ cache

Xóa toàn bộ bộ nhớ cache mà không cần xác nhận (hữu ích cho các công cụ / kịch bản tự động hóa).

wp rocket clean --confirm

5. Tải trước các tệp cache.

wp rocket preload

6. Tạo lại tệp .htaccess, advanced-cache.php

Tạo lại tệp .htaccess, advanced-cache.php hoặc tệp cấu hình WP Rocket (/ thư mục /wp-content/wp-rocket-config/).

wp rocket regenerate --file=<file>

7. Tạo lại tệp cấu hình trên các máy chủ Nginx.

wp rocket regenerate --file=config --nginx=true

8. Bật / Tắt CDN với máy chủ và vùng được chỉ định.

wp rocket cdn --enable=<enable> --host=<host> --zone=<zone>

9. Xuất cài đặt của WP Rocket.

wp rocket export

10. Nhập cài đặt của WP Rocket.

wp rocket import [--file=<file>]

Ví dụ sử dụng

Sử dụng terminal của bạn để điều hướng đến thư mục gốc của cài đặt WordPress của bạn, và gõ lệnh tương ứng với hành động mà bạn muốn thực hiện.

1. Xóa bộ nhớ cache hoàn toàn

Sử dụng lệnh sau để xoá toàn bộ cache. Nếu được hỏi [y/n] bạn hãy nhập y để đồng ý

wp rocket clean

Hoặc

wp rocket clean --confirm
image 49

2. Xuất cấu hình WP Rocket

Để lưu giữ cấu hình đã thiết lập, hãy sử dụng lệnh sau để xuất ra file JSON.

wp rocket export
image 50

3. Nhập cấu hình WP Rocket

Để nhập một file cấu hình sẵn hãy sử dụng lệnh sau.

wp rocket import --file=wp-rocket-settings-2021-03-15-604ed873558a0.json
image 51

Ngoài ra, tệp cài đặt có thể được nhập từ URL:

wp rocket import --file=https://example.com/wp-rocket-settings.json

Lỗi thường gặp

Lỗi thường gặp nhất khi sử dụng wp-rocket là lỗi WP-CLI ran out of memory

Nếu bạn gặp sự cố về bộ nhớ trong quá trình cài đặt, bạn có thể thay đổi memory_limit trong php.ini hoặc thực hiện thay đổi on the fly

php -d memory_limit=512M "$(which wp)" package install wp-media/wp-rocket-cli
Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời