Cài đặt IonCube Loader Wordops trên PHP 8.1 & 8.2

8
0

IonCube là một công cụ mã hóa cho PHP. Nó được sử dụng để bảo vệ mã nguồn PHP khỏi bị sao chép hoặc sử dụng trái phép. IonCube hoạt động bằng cách mã hóa mã nguồn PHP thành một định dạng không thể đọc được. Để chạy mã nguồn được mã hóa, cần có một trình giải mã IonCube.

Để cài đặt IonCube cho PHP 8.1 và 8.2 trên WordOps, cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tải xuống gói cài đặt IonCube

cd /usr/local
wget https://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
tar xzf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz && rm -f ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

Bước 2: Nhập thông tin cần thiết vào tệp cấu hình

Trong hướng dẫn này tôi sẽ cấu hình cho 2 bản PHP và Bạn copy và chạy lệnh tương ứng như sau

  • PHP 8.1
echo 'zend_extension = "/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_8.1.so"' | sudo tee -a /etc/php/8.1/cli/php.ini
echo 'zend_extension = "/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_8.1.so"' | sudo tee -a /etc/php/8.1/fpm/php.ini
  • PHP 8.2
echo 'zend_extension = "/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_8.2.so"' | sudo tee -a /etc/php/8.2/cli/php.ini
echo 'zend_extension = "/usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_8.1.so"' | sudo tee -a /etc/php/8.2/fpm/php.ini

Bước 3: Tải lại WordOps và kiểm tra

wo stack reload
CleanShot 2023 12 13 at 15.36.18

Sau đó bạn có thể kiểm tra với lệnh php -v

CleanShot 2023 12 13 at 15.36.34

Hoặc bạn sử dụng lệnh php -m | grep ionCube

CleanShot 2023 12 13 at 15.37.35

Nếu IonCube đã được cài đặt và kích hoạt thành công, thì mã nguồn PHP được mã hóa bằng IonCube sẽ có thể chạy trên máy chủ web.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời